Formulier voor ontbinding

Formulier voor ontbinding / herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan:

MFConsulting

Lambertus Hortensiuslaan 50

1412 GX Naarden

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen

 

(*) Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

 

Handtekening van consument(en)

 

Datum